Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘انتخابات،سرکوب،ترس،سکوت،خفقان’

پای صحبت هرکس مینشینی ، ناله میکند ، آه میکشد … از گرانی میگوید از فساد میگوید از کشتار و بیرحمی میگوید … تحلیل میکند تز میدهد تفسیر میکند رجز میخواند نفرین میکند … اما وقتی پای عمل میشود اما وقتی نوبت گفتن حرف حق میرسد … یکی نگران است که مبادا سریال مورد علاقه اش در بنگاه دروغ پراکنیه صدا و سیما را از دست دهد … آن یکی وقیحانه میگوید دیگران هستند ! ان یکی میگوید من جرات ندارم ، ان دیگری نگران فردای بازارش است و ان یکی برای آخر هفته اش برنامه ریزی میکند که زندگیه متعفنش را کجا بگذراند … دیگری دلیل باطل میاورد که اینها همه بازی بزرگان است و مارا به کار بزرگان چکار …. آه …. و زمانی که حتی حاضر نیستند برای فریاد یک شعار نافابل که از سحر تا شام بارها تزها درباره اش داده اند و تفسیرها کرده اند زحمت تکان خوردن را بر خود هموار سازند … یاد گوسفندانی میافتم که کارشان چریدن است و خوابیدن و سلاخی شدن …. نفرین بر سکوتی چنین شرم آور …. و وجدانهائی چنین وقیح که پرپر شدن لاله هایمان را بارها و بارها میبینند و بی شرمانه چشمها را میبندند و کلاه پائین میکشند و میروند … این موقع هاست که شرمم میشود حتی به ندا و نداها فکر کنم … این موقع هاست که اشک در چشمانم جمع میشود و دلم میخواهد زار زار گریه کنم … این موقع هاست که از کوره در میرم و داد میزنم …. از ماست که بر ماست !

Read Full Post »