Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘تهران’

هم اکنون از تهران خبر رسیده … کلیه میدانهای در محاصره نیروهای ضد شورش و نیروهای پلیس است . این نیروها به صورت تصادفی اقدام به بازرسی بدنی و وسایل جوانان در حال گذر و در مواردی اقدام به دستگیر نمودن این افراد میکنند . هنوز از انگیزه حضور و اقدامات این نیروها هیچ اطلاعی در دست نیست ، اما مسلما این تلاشها در راستای تکمیل سناریوی جدید ایجاد رعب و وحشت انجام میگیرد . در صورتیکه از منزل خارج میشوید حتما کلیه اطلاعات و وسایلی که ممکن است برای شما ایجاد مشکل کند را در منزل یا محل کار خود پنهان کنید .

Read Full Post »