Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘جمعه’

هرگز غروب شنبه 30 خرداد را فراموش نمیکنم ، غروبی که رنگ خون داشت و بوی مرگ .پلیدی موتور سوارانی را که بعد از کشتار و ضرب و جرح همونانشان ظفرمندانه چوبدست در هوا میچرخاندند و عربده میکشیدند را هرگز از یاد نمیبرم . ضجه های جوانکی را که پایش تیر خورده بود ، جان دادن عزیزی که سفیر گلوله مغزش را شکافته بود و نگاه های مظلومانه و ملتمسانه نوجوانی را که اسیر شده بود ، هرگز فراموش نمیکنم . آنروز قلبم لبریز کینه بود ، نگاهم شکننده تر از اشکهایم و صدایم لرزان تر از همیشه تاریخ … اما سبز ماندم … سبز ماندیم …. هرچه گرد مرگ پاشیدندن ، نا امید نشدیم ، هرچه افیون ترس پراکندند ، نهراسیدیم و امروز به چشمهای خود میبینم که هرچه جمعه سبزمان نزدیک تر میشود ، لحظه به لحظه قلبهایمان تندتر میتپد  و ما یکپارچه ، همدل  و همصدا هرچه بیشتر سبز میشویم ….

///به امید آزادی ایران////

کاوه اهنگر

Read Full Post »

پیشاپیش این موفقیت عظیم رو به تمام ملت آزادیخواه و سرافراز ایران تبریک میگویم . متاسفانه بنا به دلایل امنیتی مجاز به فاش نمودن منبع این آمار نیستم  وصرفا آمار زیر رو جهت اسثحضار تقدیم میکنم :

1 – 72% کسانی که روز دوشنبه 25 خرداد در تظاهرات شرکت کردند ، روز جمعه در خیابان خواهند بود. (برآورد تعداد معترضان  روز 2 شنبه 1700000 نفر میباشد) .

2 – 31% درصد افراد شرکت کننده در تظاهرات روز دوشنبه (که به صورت انفرادی حاضر بودند) ، جمعه به همراه خانواده های خود در غالب جمعهای 3 تا 10 نفره و بیشتر شرکت میکنند .

3 – 29% از جمعیت رای دهندگان اصلاح طلبان که تا به حال در هیچ جمع اعتراضی شرکت نداشته اند ، جمعه در خیابانها خواهند بود .

4 – 8% از جمعیت حامیان دولت کودتا جهت ایجاد اغتشاش در صورت لزوم و یا موارد مشابه روز جمعه در صفوف اول نماز جمعه حضور به هم خواهند رسانید .

5 – 62% کسانی که به طور مرتب در نماز جمعه حاضر میشوند ، این جمعه نیز حضور خواهند داشت .

6 – 88% کسانی که اعتراض خود را با تکبیر الله اکبر شبانه و یا شعار نویسی و یا سایر اقدامات اعتراضی عملی انجام میدادند ، روز جمعه در خیابان خواهند بود .

7 – 11% جمعیت تهران برای اولین بار به قصد حضور در نماز جمعه از خانه خارج میشوند.

8 – 0.47% جمعیت شهرهای دیگر ایران ، جمعه برای برگزاری نماز جمعه به تهران میآیند .

توضیح : در صورتیکه این واقعه شیرین به حقیقت بیانجامد ، نام تهران به عنوان اولین ابر شهر بزرگ دنیا که بیش از 40 درصد جمعیت آن در یک حرکت اعتراضی به صورت متحد و یک رنگ حاضر شده اند در کتاب رکوردهای گینس ثبت میشود .

تاکید : 50 استادیم 100000 نفری مانند استادیوم آزادی گنجایش حضور این جمعیت را ندارد این در حالیست که کلیه نیروهای سپاه،بسیج و نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی ها کلا 1/4 استادیم آزادی را هم نمیتوانند پر کنند.

نظر شخصی : جمعه کلیه نیروهای اپزسیون بیش از پیش متحد میشوند و حضور غرورافرین مردم دوباره تیتر اول خبرگزاریهای سراسر دنیا میگردد. این حرکت اعتراضی نقطه عطف مبارزات ایران و سرآغاز سقوط بسیار سریع کودتاچیان میگردد ، قدرتی که رهبران اپزسیون از این حضور پیدا میکنند مواضع انفعالی انان را کاملا تغییر داده و بسیاری که مواضع خود را تا کنون بیان نمیکردند و یا در لفافه عنوان مینمودند، کاملا جبهه گیری میکنند .

به امید جمعه ای سبز برای تمام ایرانیان

و نمازی سبز برای تمام دینداران

کاوه زنده است،درفش برافراشته شد

Read Full Post »