Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘جنبس سبز’

میخواستند تخم تفرقه در دلهای  ما بکارند ، چون خوره به جان خودشان افتاده . رئیس جمهور منتصبشان حتی به خودشان هم پشت کرد ، خریت که شاخ و دم ندارد . گاهی فکر میکنم ما برای مبارزه هیچ کاری هم نکنیم اینها خودشان اینقدر گند میزنند و از سروکول هم آویزان میشوند که گور خودشان را میکنند . در حالی که ما از صغیر و کبیر ، بی دین و دیندار ، روحانی و مسیحی و کلیمی و زرتشتی و سکولار ، پیر و جوان ، زن و مرد با اینهمه عشق ،پاکی،شور ، صفا و صمیمیت با هم متحد شده ایم و همه با هر تفکر و دیدگاه بی کم و کاست یک حرف میزنیم و  به والا ترین شکل ممکن در کنار هم ایستاده ایم . آنها جز تفرقه ونفاق و دشمنی و عربه کشی و رجز خوانی  حتی در میان خود هیچ ندارند …. چه سبز برازنده است بر ما که رنگ زندگی و شوق و امید است و چه قهوه ای برازنده اشان که جایگاهشان همان سوراخ قهوه ای رنگ مستراح بیش نیست .

Read Full Post »