Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘حجاب’

آیا روزی دلاور فرزانه ای از ایران زمین سر بلند خواهد کرد تا این جمله را فریاد کند !؟

Read Full Post »

هنوز خاطرم هست که روی دیوارهای شهر هرجا که چشم می انداختی ، نوشته بودند «مرگ بر بد حجاب» . هیچ قانونی نبود که بد حجاب را تعریف کند و بگوید که بد حجابی جرم است و مجازاتش هم معلوم … اما همه جا نوشته بود، مرگ بر بد حجاب ، مرگ بر بی حجاب ! اگر بی حجاب بودی و به خیابان می آمدی ، هیچ امنیتی نداشتی .. بازگشتت با خدا بود .

سرتان را درد نیاورم ، فقط می خواستم بگویم آنهایی که امروز از بیداد و بی قانونی آرام و قرار ندارند ، چرا آنروزها حتی یکیشان صداشان در نیامد ؟

غر نمیزنم ، ریشه دیکتاتوری ایران را به رختان میکشم …

Read Full Post »