Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘خمینی’

عمال کودتاچی تمام توان خود را گذاشته اند تا از طریق برانگیختن احساسات عامه مردم ، راه فراری از بحران پیدا کنند . از هر سه کلمه در صدا و سیمای میلیشان یک کلمه در مورد اهانت به خمینی میگویند ، در مساجد و هر تریبونی از مجلس فرمایشی گرفته تا نماز جمعه هجمه تبلیغاتی سنگینی را آغاز کزدند تا به خیال باطل خودشان باز هم با سو استفاده از مقدسات کار جنبش سبز را یکسره کنند . زهی خیال باطل …

اما باز هم فراست و هوش سبز ایرانی ، باز هم درک و شعور بالا در مقابل جهل و ناجوانمردی برتری خود را نشان داد و عکسهای سبز خمینی بر دستان دانشجویان فهیم کشورمان ، کودتاچیان را میخکوب ترس سراشیب سقوط کرد .

عکسهای سبز خمینی در دست دانشجویان

آری همانطور که موسوی گفت ما به همه تضادها ، با احترام به تفاوتها و ارزشها پا به میدان مبارزه با استبداد گذاشته ایم …  ما از هر طیف و دسته گروه رنگ سبز طراوت و شادابی و آزادی را برگزیده ایم و ترفندهای قدیمی ابلهانه و بچهگانه شما نه تنها تفرقه ای  در میان ما ایجاد نمیکند ، بلکه هر حرکت شما به طرز معجزه آسائی ما را به یکدیگر نزدیکتر میسازد .

خواستید عکس پاره خمینی را دست آویز قرار دهید تا هم احساسات دینداران و انقلابیون نسل قبل را برانگیزید و هم در بین خودمان بین دوستداران او و مخالفان او تفرقه افکنید ، خیر آقایان کور خوانده اید . عظمت ملت سبز مارا با حقارت جاهلانه عمال خویش سنجیده اید .

این صحنه ها یادتان باشد که عکی سبز خمینی را بالای سر هر دوستدار او و در کنار نوشته های سبز مخالف  او ببینید که بر سرتان خراب میشود و روزهای پیش روی ماه محرم و 22 بهمن را برایتان سیاه میسازد .

تمام قدرت و عظمت ما سبزها به این است که در یافته ایم تمامیت طلبی راه به جائی ندارد ، باشد که به راه راست هدایت شوید .

کاوه اهنگر

Read Full Post »

یادمان هست روزی را که بهانه ارادت کفن خمینی را پاره پاره کردید و اگر پیکرش را از شما دور نکرده بودند ، آن را نیز تکه پاره میکردید … حال امروز از ترس  عکسش را هم پاره کردید ! چه یاران با وفائی هستید شما و خوشا به حال علیتان که مطمئن باشد تنها نخواهد ماند !

عکس تاریخی از لحظه تکه پاره شدن کفن خمینی

ما ملت سبز ایران هرگز به تاریخ کشورمان هرچه که باشد ، توهین نمیکنیم  … بلکه درس میگیریم .

Read Full Post »

میگویند چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی … همزمان دو توطئه را آغاز کردید و همزمان خشتکتان پاپیون شد زیر گلوی رهبرتان . حالا بمانید و خروش سبز آزادیخواهی را در روزهای پیش رو ببینید . نخست خواستید عزیزی را خرد کنید ، نه تنها نتوانستید بلکه او را هزارها بار تکثیر کردید . سپس با دستپاچگی عکس خمینی را دست آویز قرار دادید … زهی خیال باطل .. تمام رسانه هایتان را چند روز بسیج کردید ، صدا و سیما ، خبر گزاریها  و ائمه نماز جمعه که آی باید کفن پوشید ، آی فلان شده ، آی بهمان شده .. حتی نتوانستید یکروز حوزه علمیه خودتان را تعطیل کنید …. !

ما با تمام رنج و عذابی که 30 سال در نظام پایه ریزی شده خمینی متحمل شده بودیم به احترام پدرانمان و بزرگترهایمان که روزی اورا محترم میداشتند ، هرگز کوچکترین جسارتی به ایشان نکردیم … و اما شما چنان ترس تمام وجودتان را فرا گرفته است که عکسش را آتش زدید و پاره کردید و هزاران بار نمایش دادید به خیال خود علم عثمان کردید … آقایان این داستانها را 1000 سال پیش برایمان زمزمه کرده اند ، قدیمی شده برادر .

حال میبینید که تنها آبرویتان بیش از پیش رفت ، امامتان را هم هزینه کردید ، این آس تان را هم سوزاندید و ما چند خاکریز جلوتر آمدیم .. باشید و رهروان این راه سبز را ببینید و از خشم و ترس بمیرید .

Read Full Post »