Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘در خطر بودن جان هموطنان’

فردا چهار شنبه حکومت ریا کار ایران با استفاده از تمام ابزارهای حکومتی و اطلاع رسانی خود و با سوء استفاده از احساسات بخش دینمدار جامعه و با وارونه جلوه دادن تمامی واقعیتهای روز عاشورا قصد دارد کودتای دوم خود با اسم رمز «هتک حرمت» را که در چند روز گذشته زمینه سازی کرده است را کلید بزند … با توجه به خبری که از جانب برخی محافل قویا تائید شده احتمالا کودتاچیان قصد دارند با اجرای عملیاتی تروریستی و ضد انسانی و با بازیچه قرار دادن جان هزاران انسان بی گناه مقاصد خود را پیش برند … بر این اساس بر هر فرد آزاده و آزادی خواه .. اعم از سبز و غیر سبز لازم است تا فردا تا قبل از ساعت 3 بعداز ظهر تا آنجا که در توان دارد در زمینه این بمب گزاری اطلاع رسانی کند تا بدین وسیله هم جان هموطنانمان را نجات دهیم و هم توطئه کودتاچیان را حنثی کنیم .

Read Full Post »