Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘راهپیمائی’

در این دوران سخت ، عکس پاره شده خمینی ،  نماد تزویر حکومتیست که برای عبور از بحران حتی به ارزشهای بنیادی خود نیز رحم نمیکند . وقیحانه ترین تجلی دوروئی حاکمانیست ، که روزها منبر هیهات بر پا میکنند و شبها بوسه شهوت نوش جان . روزها میکشند و شبها به دادخواهی کشته می آیند . شبها دسیسه میکنند و روزها به دنبال دسیسه کنندگان میگردند .

آری در این زمانه تاریک ، ما اسیر نیرنگ ننگین سیه دلانی چون شما نمیشویم ، مارا چه باک شما دسیسه کنید .. ما همچون همیشه یکرنگ و یکصدا دوروئی شما را انکار میکنیم و سهمگین تر از همیشه آزادی را فریاد میزنیم و بیشماران دیگری را درروز جمعه 27 آذر ماه در تقبیح نیرنگ و دروغ و دوروئی رقم خواهیم زد .

چرا که ما اکسیری را یافته ایم که شما از آن بی بهره اید و آن درک معنای واقعی آزادی و آزاده گیست . ما تجلی سبز هزاران تفکر و اندیشه متفاوتیم که دوشادوش آزادی و آزادگی را میکاویم . آزادی برای من و برای مخالفم .

Read Full Post »

Green Movement

16 آذر سبز

اندازه کامل جهت دانلود

 

Read Full Post »