Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘رفراندم’

در یک مصاحبه جنجالی حسین خمینی نوه رهبر انقلاب ایران به BBC گفت که همانطور که خمینی گفته است هیچ نسلی حق ندارد برای نسلهای بعد از خود تصمیم بگیرد . او همچنین راه برون رفت از بحران کنونی را برگزاری همه پرسی در مورد اصل نظام و نوع حکومت عنوان کرد و مهمترین مسئله و خواست ملت ایران را دستیابی به آزادی دانست  و اظهار داشت تا رسیدن به آزادی در صورت درخواست مردم برای او افتخار بزرگی خواهد بود که رهبری جنبش را در دست گیرد . او همچنین تفکر آقای خاتمی در مورد اصلاحات نرم از درون ساختار نظام را تفکری شکست خورده دانست .

نظر شخصی : من شکه شدم … جنبش سبز در این مدت کوتاه تا کجاها رفته و چه کسانی را که سبز نکرده است

مصاحبه حسین خمینی با BBC

Read Full Post »