Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘رهبر’

تنها چند سوال از او پرسید … سوال !!!  و در تمام دنیا پیچیده ، خبرگزاری های خارجی و داخلی و سایتها و وبلاگها  منفجر شده اند که یک جوان نخبه ایرانی از رهبر آزاده ی! فرزانه ! کشورش  چند سوال پرسیده است .حتی انتقاد درست حسابی هم نبود ، تنها چند سوال ساده و…

وحید جان دست مریزاد ، راستش میدانستیم این مردک مضحک دیوانه دیکتاتور است ، اما نمیدانستیم خودش و نظامش اینگونه سخت دیکتاتور مآب و زور گو هستند …. وحید جان بجای درفش کاوه علم شدی ، بجای شمشیر فریدون درخشیدی و جای خالی خسرو گلسرخیها را پر کردی … دست مریزاد .

Read Full Post »

آقای رهبر ! میبینی ، همین الان هم ما وطنمان را از تو پس گرفته ایم … تنها نصیب تو از ایران دخمه ایست به نام بیت که درآن عده ای انسان وقیح چهره ، امل و عقب مانده  از صبح تا شب مجیزت را میگویند . فکر نمیکنم حتی جرات داشته باشی از دخمه معروفت بیرون بیائی …. لیاقت تو همان ریش و پشم هائیست که از صبح تا شب میبینی . میدانی  برادر ، کسانی که مانند تو دجار تکبر و خود بزرگبینی میشوند ، همه همین طورند . تنها نصیبشان از دنیا ترس و وحشت و دیوارهای یک اتاق است . از عقل و انصاف و شعور و عدالت که نصیب نداری … باز جرات میکردی با مردم روبرو میشدی ، برای شجاعتت یک احترامی قائل میشدیم … راستش در حال حاضر با اردک هم قابل مقایسه نیستی !

Read Full Post »