Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شعور’

خرد که نباشد ، عقل که کمیاب باشد ، شعور که عنصر گم شده باشد … آنوقت میرسیم به طرح جدید کودتاچیان در تاسیس «جنبش سبز علوی» برای ایجاد اختلاف در صفوف مردم سبز ایران …. ممنون دستشان درد نکند که در حد اردک هم (مانند رهبرشان) شعور ندارند ، دوستان مجوز برای حضور با هرگونه نماد سبز رنگ در خیابانها در اعیاد گوناگون صادر شد .. انواع و اقسام تی شرت ، پیرهن ، دستبند و شال آزاد و بلا مانع است . اینها همانطور که هنوز فکر میکنند ، که جنبش سبز از جائی هدایت میشود و هر روز دنیال رهبرانش میگردند ، هنوز هم فکر میکنند تبلیغات مسخرشان در صدا و شیمای میلی مسخره شان با وارونه جلوه دادن حضور سبز مردم و مصادره حضور میلیونی  به نفع خودشان ، کار ساز است … ابله همه را به کیش خود پندارد . از بس خود را به کوری و کری زده اند تا واقعیت را نبینند فکر میکنند … همه کور و کرند … خواهیم دید ، شما همچنان بگوئید شب است ، ما داریم طلیعه نور را میبینیم ….

Read Full Post »

جنتی در خطبه های نماز جمعه 24 مهر  1388: آنها(مردم) مثل روز قدس برای 13 آبان و آینده هم نقشه دارند و از مراکز ناشناخته ای هدایت میشوند

(مرکز مورد اشاره ایشان )

البته قابل درکه که افرادی مثل آقای جنتی هیچ گونه آشنائی با این مرکز ندارند و از نظر آنها ناشناخته است …

Read Full Post »