Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘مردم’

آقای به اصطلاح آیت الله یزدی و در واقع پیر سگ حرام خوار خواجه مگر همان امامتان ، خمینی نبود که گفت «من به پشتوانه این مردم دولت تعیین میکنم» مگر او نگفت «میزان رای ملت است» چطور است که بعد از 30 سال حالا مشروعیت خود را از خدا میگیرید گرچه از ابتدا هم مشروعیتی نداشتید . دمتان دراز شده یا زبانتان که اینچنین گستاخانه حرافی میکنید . من امروز از شما نمیپرسم که به چه حقی به خودتان اجازه دادید اینطور به ملت من توهین کنید ، اما نزدیک است روزی که همین مردم شما را لخت مادر زاد سروته از تیربرق آویزان کنند … من آنروز از شما خواهم پرسید که مشروعیتتان را از خدا میگیرید یا از مردم !؟

Read Full Post »