Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘3 مرداد’

بسیار غم انگیز خواهد بود که با این همه تبلیغ برای امروز ، با این همه حمایت در دنیا ، امروز خیابانهای ایران و مخصوصا تهران ساکت و آرام بماند … خجالت آور خواهد بود اگر بیش از 100 شهر جهان به احترام ما سبز شود و ما در سکوت و تاریکی خفقان بگیریم ….. خداوندا به حرمت خون عزیزان پرپر شده این یک روز را در دل ما شجاعت و در کردار ما همتی قرار تا باری دیگر لرزه بر اندام نامردان سیاه روی روزگار اندازیم … 3 مرداد روز من و توست … روز سبز من و توست … نگزاریم سیاهش کنند . به حرمت اشکهائی که میدانم این چند وقت بسیار ریخته ای .. برادرم … خواهرم …. برخیز … فریاد کن …. همراه شو … با من بمان ….

Read Full Post »