Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘4 مرداد’

آقای موسوی امروز هم ما غریب بودیم … امروز هم تا میخوردیم کتکمان زدند …. چه کنیم وقتی شما نمی آئید آنها چون سگان افسار گریخته میشوند… چماغ بالای سرشان میچرخانند و عربده میکشند و پیر و جوان و کوچک و بزرگ وزن و مرد را کتک میزنند …. آقای رئیس جمهور لطفا با حضورتان یکبار دیگر تهران را سبز کنید … آقای موسوی ، آقای کروبی ، آقای خاتمی که واقعا مرد خالی کردن صحنه های حساس هستید .. فردا را دریابید .. وقتی دیگر شاید دیر باشد .

Read Full Post »